O nas

Walo Recruitment jest specjalistyczną firmą rekrutacyjną, która świadczy usługi Executive Search i Engineering Recruitment

Jesteśmy specjalistyczną firma rekrutacyjną działajacą w sektorze inzynieryjnym i przemysłowym. Podejmujemy się najbardziej złożonych wyzwań rekrutacyjnych, służąc doradztwem i wsparciem na każdym etapie procesu, począwszy od definiowania potrzeb, poprzez doradztwo w procesie wyboru kandydata, negocjacje finalne i adaptację na nowym stanowisku. Z powodzeniem rekomendujemy naszym Klientom wysokiej klasy specjalistów z zakresu przemysłu, energetyki i budownictwa. Mamy na koncie kilkaset zakończonych projektów rekrutacyjnych o szerokim przekroju funkcyjnym, stanowiskowym i branżowym.

Naszą domeną jest wysoka skutecznośćdługofalowa efektywność przeprowadzanych rekrutacji. Większość rekomendowanych przez nas Kandydatów sukcesywnie, od lat, rozwija swoje kariery w organizacjach naszych Klientów, co wnosi wartość dodaną dla obu stron.

Nasza firma rekrutacyjna powstała w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się priorytety w świecie biznesu. Aby za nimi nadążyć, potrzebny jest nieustanny rozwój. Wierzymy, że chęć samorealizacji, ambicja, przedsiębiorczość, otwarcie na rozwój i wyzwania to naturalne, wewnętrzne motywatory każdego człowieka. Umiejętność rozpoznania, nazwania i zaproponowania optymalnych warunków do ich rozwoju to klucz do sukcesu prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych. Tak definiujemy motywacje.

Każdy człowiek potrafi dokonać rzeczy wielkich, gdy tylko trafi na właściwy grunt. Potrzebuje odpowiedniej przestrzeni w wymiarze wyzwań ludzkich i biznesowych - swojego miejsca w świecie biznesu. Dlatego z wielką uwagą, troską i szacunkiem analizujemy potrzeby naszych Klientów. Poznajemy kulturę organizacji, wartości, cele i ludzi, którzy w niej pracują. Tak definiujemy miejsce.

Motywacja, która znajdzie swoje właściwe miejsce zapewni długotrwały rozwój obu stronom. Tak rozumiemy Rekrutację.

Konsultanci

Marzanna Walo-Wojciechowska

Założycielką i wiodącym konsultantem Walo Recruitment jest Marzanna Walo-Wojciechowska. Z branżą rekrutacyjna związana od 2000 roku. Zrealizowała kilkaset projektów metodą executive search, szereg projektów outplacementu i coachingu kariery dla kadry zarządzającej. Brała udział w różnorodnych projektach doradczych, w tym audyty kompetencji. Jej ekspertyza branżowa to przemysł, energetyka, budownictwo i inżynieria. Realizowane projekty doradcze dotyczyły różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym m.in. sprzedaży, marketingu, inżynierii, logistyki, produkcji, HR, prawa czy zakupów. Swoje doświadczenie zdobywała rekrutując zarówno liderów organizacji, techniczną kadrę menedżerską jak i ekspertów i inżynierów. W swojej pracy wykorzystuje teoretyczną wiedzę inżynierską i praktyczną psychologiczną. Ukończyła Inżynierię Sanitarną na Politechnice Warszawskiej i Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz szereg szkoleń i treningów z zakresu szeroko rozumianego HR. Jest aktywnym coachem i doradcą zawodowym. W pracy zawodowej pasjonuje ja tematyka związana z rozwojem postaw wspierających świadomość siebie i efektywność indywidualną.

marzanna.walo@walorecruitment.pl
Profil na LinkedIn
+48 500 519 675

Tomasz Jacak

So­cjo­log, ab­sol­went Sz­ko­ły Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie. Z fir­mą zwią­za­ny od 2015 ro­ku. Po­sia­da sze­ro­kie do­świad­cze­nie w re­ali­za­cji pro­jek­tów exe­cu­ti­ve/ di­rect se­arch dla wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych przed­się­biorstw. Obec­nie od­po­wie­dzial­ny za po­szu­ki­wa­nia spe­cja­li­stó­w-in­ży­nie­rów w bran­ży pro­jek­to­wo kon­struk­cyj­nej.

tomasz.jacak@walorecruitment.pl

Paweł Poniatowski

Paweł związany jest z firmą od 2014 roku, posiada bogate do­świad­cze­nie rekrutacyjne przy wy­ma­ga­ją­cych pro­jek­tach tech­nicz­nych. Ab­sol­went So­cjo­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w War­sza­wie. Poza wy­szu­ki­wa­niem ide­al­nych kan­dy­da­tów, gra w rug­by re­pre­zen­tu­jąc Pol­skę na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

pponiatowski@walorecruitment.pl
Profil na LinkedIn
+48 504 392 540

Krzysztof Czechowski

Doświadczony Coach i trener (ok. 4000 godzin przeprowadzonych sesji coachingu), Menedżer, Mediator. Specjalista z zakresu kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi (HR), project managementu, zarządzania zespołami i kompetencji interpersonalnych. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w największych polskich firmach (spędził w nich ponad 15 lat). W ramach realizowanych zagadnień szczególnie pasjonuje go coachingu przywództwa i mediacje. Jest zdania, że biznes w XXI wieku wymaga nowego modelu przywództwa – przywództwa z wizją, skupiającego ludzi wokół wartości i misji; przywództwa kreującego nową tożsamości organizacji biznesowych i jej członków. Z wykształcenia dydaktyk i antropolog kultury, Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.